“We can’t help everyone, but everyone can help someone.” - Ronald Reagan
Huan Yu Zhou