I wish you enough rain to appreciate the sunshine. I wish you enough sorrow to appreciate the goals you have reached. I wish you enough loss to appreciate the things in life. I wish you enough ‘hellos’ to get you through the ‘goodbyes’. I wish you enough.
Toh Yong Sheng